خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه اديان و مذاهب اسلامي

خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

تفاهم نامه همکاری علمی با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه قرآن و حديث

خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

ترصین الروابط العلمیه و اکادمیه بین الجامعه الاسلامیه فی نجف الاشرف و جامعه المعارف القرآن و العتره(ع)

خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

توافق نامه همکاری های دوجانبه با مسئولین اجرایی حرم زینبیه

در تاریخ ۵ خرداد اعضای شورای دانشگاه در حرم حضرت زینب با مسئول اجرایی آستانه مقدسه دیدار و در حیطه های آموزش و پژوهش های دوجانبه […]