اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید از کسانی یاد شده است که دیگران را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند هستند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹ سوره حشر گزینه شماره ۲ -آیه ۸۱ سوره طاها  گزینه شماره ۳ – آیه  ۱۴۹ سوره نساء
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

سوال روز نوزدهم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید خداوند متعال فرمان داده کینه و دشمنی با گروهی باعث نشود به عدالت رفتار نکنید ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۳۶ سوره زخرف گزینه شماره ۲ -آیه ۸ سوره مائده  گزینه شماره ۳ – آیه  ۱۹ سوره نور
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

بزرگداشت مقام استاد

به مناسبت روز معلم و بزرگداشت مقام استاد پنجشنبه شب مورخ ۹ اردیبهشت مراسمی به صورت مجازی با حضور اساتید دانشگاه معارف قرآن و عترت برگزار […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰

سوال روز هجدهم ماه- خداوند متعال در کدام آیه از قرآن مجید تغییر درونی انسان ها را عامل اساسی برای هرگونه تغییر حتی تغییر در نزول برکات آسمان دانسته است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۳۱ سوره جاثیه گزینه شماره ۲ -آیه ۲۱ سوره حجر  گزینه شماره ۳ – آیه ۹۶ سوره اعراف
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۰

سوال روز هفدهم ماه- خداوند متعال در کدام آیه از قرآن مجید بر اساس یک اصل اخلاقی می فرماید بدی را با خوبی پاسخ دهید ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۱۰ سوره حجرات گزینه شماره ۲ -آیه ۹۶ سوره مومنون  گزینه شماره ۳ – آیه  ۵۴ سوره قمر