هنگامه وصل رمضان آمده است ** مومن به تنش دوباره جان آمده است ** یکماه گشوده سفره‌ای جان افزا ** حق را بنگر که میزبان آمده است ** ماه رمضان مبارک **
untitled
picture