اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و نهم ماه- براساس کدام آیه از قرآن مجید عاقبت نیک از آن کسانی است که اهل تقوا و پرهیزکاری هستند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۲۶ سوره سبا *** گزینه شماره ۲ -آیه ۸۳ سوره قصص ***  گزینه شماره ۳ – آیه ۲۴ سوره حاقه
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و هشتم ماه- براساس کدام آیه از قرآن مجید آزمایش انسان برای شناخت نیکوکارترین فرد مطرح شده است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹۲ سوره پال عمران *** گزینه شماره ۲ -آیه ۲ سوره ملک ***  گزینه شماره ۳ – آیه ۱۷۷ سوره بقره
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و هفتم ماه- براساس کدام آیه از قرآن مجید رمز محبوبیت داشتن ایمان به خدا و انجام دادن کارهای شایسته است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹۶ سوره مریم*** گزینه شماره ۲ -آیه ۱۰ سوره فرقان ***  گزینه شماره ۳ – آیه ۳۸ سوره آل عمران
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

توزیع افطاری مومنانه میان نیازمندان

💠 توزیع افطاری مومنانه میان نیازمندان به همت برادران بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقادادی دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان با همکاری قرارگاه شهید […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و ششم ماه- طبق کدام آیه از قرآن مجید بهترین آفریدگان خدا کسانی هستند که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۱۴ سوره صف *** گزینه شماره ۲ -آیه ۲۵ سوره یونس***  گزینه شماره ۳ – آیه ۷ سوره بینه