فروردین ۲۸, ۱۴۰۰

سوال روز چهارم ماه-کدام آیه از قرآن مجید بیانگر فقر و احتیاج ذاتی انسان نسبت به خدا است؟

گزینه شماره۱- آیه ۱۵ سوره فاطر  گزینه شماره ۲ -آیه ۳۱ سوره یونس   گزینه شماره ۳- آیه ۱۱ سوره حدید
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

سوال روز سوم ماه-در کدام آیه از قرآن مجید خداوند بندگان خود را از ناامیدی نهی فرموده و بشارت داده که گناهان آنها را می بخشاید ؟

 گزینه یک – آیه ۳ سوره رعد  گزینه دو – آیه ۷۲ سوره نمل  گزینه سه – آیه ۱۹ سوره ابراهیم
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

سوال روز دوم ماه-در کدام یک از آیات قرآن مجید از فرزند به عنوان یکی از نعمت های خداوند یاد شده است؟

 گزینه یک – آیه ۳ سوره رعد  گزینه دو – آیه ۷۲ سوره نمل  گزینه سه – آیه ۱۹ سوره ابراهیم
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

سوال روز اول ماه- در کدام یک از آیات قران مجید افراد اشاره دارد که در خیرات از یکدیگر پیشی می‌گیرند؟

۱- آیات ۵۷ تا ۶۱ سوره مومنون  ۲-آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳ سوره بقره ۳- آیات ۳۶ تا ۳۸ سوره نور
فروردین ۲۵, ۱۴۰۰

مسابقه دعوت نامه ویژه ماه مبارک رمضان