اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۰

سوال روز هفدهم ماه- خداوند متعال در کدام آیه از قرآن مجید بر اساس یک اصل اخلاقی می فرماید بدی را با خوبی پاسخ دهید ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۱۰ سوره حجرات گزینه شماره ۲ -آیه ۹۶ سوره مومنون  گزینه شماره ۳ – آیه  ۵۴ سوره قمر
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰

سوال روز شازدهم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید به عدالت و نیکی و مهربانی متقابل بین خویشاوندان توصیه شده است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹۰ سوره نحل گزینه شماره ۲ -آیه ۲۱ سوره یونس  گزینه شماره ۳ – آیه ۵۳ سوره شورا 
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰

عرض تسلیت

استاد ارجمند سرکار خانم کاشانیدرگذشت مادر مکرمتان را که از موالیان اهل بیت بودند؛ تسلیت عرض می کنیم. روح پر فتوحشان در این ماه نورانی دمادم […]
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰

سوال روز پانزدهم ماه- درکدام آیه از قرآن مجید از خیر خواهی و دلسوزی پیامبر اکرم(ص) یاد می کند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۳۹ سوره قاف گزینه شماره ۲ -آیه ۲۷ سوره انفال  گزینه شماره ۳ – آیه  ۳ سوره شعرا
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰

سوال روز چهاردهم ماه- طبق کدام آیه از قرآن مجید انفاق کننده در صورتی از پاداش الهی برخوردار است که به دنبال انفاق خود منت نگذارد و آزار نرساند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۴۷ سوره یاسین گزینه شماره ۲ -آیه ۲۶۲ سوره بقره  گزینه شماره ۳ – آیه  ۲۴ سوره حاقه