اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰

سوال روز پانزدهم ماه- درکدام آیه از قرآن مجید از خیر خواهی و دلسوزی پیامبر اکرم(ص) یاد می کند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۳۹ سوره قاف گزینه شماره ۲ -آیه ۲۷ سوره انفال  گزینه شماره ۳ – آیه  ۳ سوره شعرا
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰

سوال روز چهاردهم ماه- طبق کدام آیه از قرآن مجید انفاق کننده در صورتی از پاداش الهی برخوردار است که به دنبال انفاق خود منت نگذارد و آزار نرساند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۴۷ سوره یاسین گزینه شماره ۲ -آیه ۲۶۲ سوره بقره  گزینه شماره ۳ – آیه  ۲۴ سوره حاقه
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰

سوال روز سیزدهم ماه- خداوند متعال در کدام آیه از قرآن مجید عیب جویان را تهدید می کند ؟

گزینه شماره ۱- آیه ۱۲ سوره حجرات گزینه شماره ۲ -آیه ۱ سوره همزه  گزینه شماره ۳ – آیه ۴۵ سوره مرسلات
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

سوال روز دوازدهم ماه- کدام آیه از قرآن مجید به فروتنی مهربانانه در برابر پدر و مادر توصیه کرده است ؟

گزینه شماره ۱- آیه ۶۴ سوره نور گزینه شماره ۲ -آیه هشتم سوره عنکبوت  گزینه شماره ۳ – آیه ۲۴ سوره اسراء
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

سوال روز یازدهم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید تقوا ملاک برتری انسان‌ها بر یکدیگر معرفی شده است ؟

گزینه شماره ۱- آیه بیست و سوم ابراهیم گزینه شماره ۲ -آیه ۱۳ سوره حجرات  گزینه شماره ۳ -آیه ۵۰ سوره حج