اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و ششم ماه- طبق کدام آیه از قرآن مجید بهترین آفریدگان خدا کسانی هستند که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۱۴ سوره صف *** گزینه شماره ۲ -آیه ۲۵ سوره یونس***  گزینه شماره ۳ – آیه ۷ سوره بینه
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و پنجم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید از تسلیم بودن در برابر خدا به عنوان یکی از عوامل آرامش نام برده شده است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۱۱۲سوره بقره*** گزینه شماره ۲ -آیه ۶۹ سوره زمر***  گزینه شماره ۳ – آیه ۲ سوره تحریم
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و چهارم ماه- بر اساس کدام آیه از قرآن مجید خداوند متعال از انسان خواسته مانند موجودی رها بدون تکلیف و بی هدف نباشد ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۱۲ سوره اعراف گزینه شماره ۲ -آیه ۳۶ سوره قیامت  گزینه شماره ۳ – آیه ۸۰ سوره اسرا
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و سوم ماه- طبق کدام ایه از قرآن مجید وفای به عهد از نشانه‌های اهل ایمان است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۸ سوره مومنون  گزینه شماره ۲ -آیه ۴۴ یوره طاها  گزینه شماره ۳ – آیه ۵۹ سوره انعام
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و دوم ماه- بر اساس کدام آیه از قرآن مجید خداوند زمانی سرنوشت ملتی را به سوی بدی تغییر می‌دهد که آنان رفتار شایسته خود را به زشتی و گناه تغییر دهند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۷۰سوره احزاب گزینه شماره ۲ -آیه  ۳۲ سوره انعام  گزینه شماره ۳ – آیه ایه ۱۱ سوره رعد