اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

سوال روز دوازدهم ماه- کدام آیه از قرآن مجید به فروتنی مهربانانه در برابر پدر و مادر توصیه کرده است ؟

گزینه شماره ۱- آیه ۶۴ سوره نور گزینه شماره ۲ -آیه هشتم سوره عنکبوت  گزینه شماره ۳ – آیه ۲۴ سوره اسراء
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

سوال روز یازدهم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید تقوا ملاک برتری انسان‌ها بر یکدیگر معرفی شده است ؟

گزینه شماره ۱- آیه بیست و سوم ابراهیم گزینه شماره ۲ -آیه ۱۳ سوره حجرات  گزینه شماره ۳ -آیه ۵۰ سوره حج
اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰

سوال روز دهم ماه-کدام آیه از قرآن مجید بر این مطلب دلالت دارد که دلبستگی به زرق و برق دنیا انسان را از آخرت غافل می‌کند ؟

گزینه شماره ۱- آیه ۸۶ سوره بقره * گزینه شماره ۲ – آیه ۱۴ سوره فتح *  گزینه شماره ۳ – آیه ۷ سوره روم
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰

سوال روز نهم ماه- درکدام آیه از قرآن مجید توکل یکی از ویژگی‌های اهل ایمان است؟

گزینه  شماره ۱- آیه ۵۱ سوره توبه گزینه شماره ۲ – آیه ۱۰۹ سوره شعرا  گزینه شماره ۳ – آیه ۱۲سوره جاثیه
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

سوال روز هشتم ماه-خداوند متعال در کدام آیه از قرآن مجید ، احترام به حقوق دیگران را یکی از اساسی ترین اهداف ادیان آسمانی به شمار آورده است ؟

گزینه  شماره ۱- آیه ۵۸ سوره مریم گزینه شماره ۲ – آیه ۲۵ سوره حدید  گزینه شماره ۳ – آیه هجدهم سوره فاطر