فروردین ۳۰, ۱۴۰۰

سوال روز ششم ماه-کدام آیه از قرآن مجید بر این مسئله دلالت دارد که خوشبختی و بدبختی مردم به دست خود آنها رقم می خورد ؟

گزینه  شماره یک- آیه ۱۱سوره رعد گزینه شماره دو- آیه ۱۰۳ سوره آل عمران گزینه شماره سه- آیه ۲۲ سوره لقمان
فروردین ۲۹, ۱۴۰۰

سوال روز پنجم ماه-کدام آیه از قرآن مجید ناظر بر این است که در انفاق باید اولویت‌ها را در نظر گرفت و به کسانی انفاق کرد که بسیار نیازمند هستند ؟

گزینه  شماره یک- آیه ۱۳ سوره احقاف گزینه شماره دو- آیه ۵۸ سوره عنکبوت گزینه شماره سه- آیه ۲۷۳ سوره بقره
فروردین ۲۸, ۱۴۰۰

سوال روز چهارم ماه-کدام آیه از قرآن مجید بیانگر فقر و احتیاج ذاتی انسان نسبت به خدا است؟

گزینه شماره۱- آیه ۱۵ سوره فاطر  گزینه شماره ۲ -آیه ۳۱ سوره یونس   گزینه شماره ۳- آیه ۱۱ سوره حدید
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

سوال روز سوم ماه-در کدام آیه از قرآن مجید خداوند بندگان خود را از ناامیدی نهی فرموده و بشارت داده که گناهان آنها را می بخشاید ؟

 گزینه یک – آیه ۳ سوره رعد  گزینه دو – آیه ۷۲ سوره نمل  گزینه سه – آیه ۱۹ سوره ابراهیم
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

سوال روز دوم ماه-در کدام یک از آیات قرآن مجید از فرزند به عنوان یکی از نعمت های خداوند یاد شده است؟

 گزینه یک – آیه ۳ سوره رعد  گزینه دو – آیه ۷۲ سوره نمل  گزینه سه – آیه ۱۹ سوره ابراهیم