آقای دکتر حسین جوادی

03133372020-126


مرتبه علمی: استادیار
دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان


رزومه

آقای دکتر محمدرضا حق شناس

03133372020-110


مرتبه علمی: استادیار
دكتري فقه و حقوق جزا
کارشناسی ارشد علوم و حدیث گرایش کلام وعقاید
کارشناسی سطح 2 حوزه

رزومه

آقای دكتر محسن حاج کاظمیان

03133372020-120


آقای دکتر سید عباس خلیقی پور

03133372020-202


مرتبه علمی: استادیار
دكتري:مديريت آموزشي
کارشناسي ارشد:علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي
کارشناسی :علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

رزومه

آقای دکتر شهاب الدین ذوفقاری

03133372020-205


مرتبه علمی: استاديار
دكتري:فلسفه دين و كلام جديد
کارشناسی ارشد:فلسفه و كلام اسلامي
کارشناسی :مهندسی برق
رزومه

آقای مهندس فرشید زالی

03133372020-215


مرتبه علمی: مربی
كارشناسي ارشد: فلسفه علم
کارشناسی : کامپیوتر


خانم دکتر مژگان شکرالهی

03133372020-***


مرتبه علمی: استادیار
دكتري: روانشناسی
کارشناسی ارشد:
کارشناسی :

آقای دکتر محمد مجید شیخ بهائی

03133372020-125


مرتبه علمی: استادیار
دكتري: علوم قرآن وحدیث
کارشناسی ارشد: علوم قرآن وحدیث
کارشناسی : علوم قرآن وحدیث
رزومه

خانم دکتر فاطمه شریعتی

03133372020-***


مرتبه علمی: استادیار
دكتري: علوم قرآن وحدیث
کارشناسی ارشد:
کارشناسی :

خانم دکتر مرضیه شریفی

03133372020-***


مرتبه علمی: استادیار
دكتري: مشاوره خانواده
کارشناسی ارشد:
کارشناسی :
رزومه

آقای دکتر علي عابدي

03133372020-213


مرتبه علمی: استاديار
دكتري:ادبيات فارسي
كارشناسي ارشد:ادبيات فارسي
کارشناسی :ادبيات فارسي


رزومه

خانم دکتر سمیه عمادی

03133372020-***


مرتبه علمی: دانشجوی دکتری
دانشجوی دكتري: علوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث
کارشناسی : علوم قرآن و حدیث

خانم دکتر مسعوده فاضل یگانه

03133372020-118


مرتبه علمی: استادیار
دكتري: فلسفه وکلام اسلامی
كارشناسي ارشد:فلسفه و حکمت اسلامی
کارشناسی :تربيت معلم قرآن


خانم دکتر زهرا قاسمی

03133372020-***


مرتبه علمی: روانشناسی عمومی
دكتري:روانشناسی عمومی
كارشناسي ارشد:
کارشناسی :


آقای دکتر حمید رضا کلانتری

03133372020-***


مرتبه علمی: استادیار
دکتری: حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد:
کارشناسی:

آقای دکتر کیوانی

03133372020-***


مرتبه علمی: استادیار
دکتری: حقوق
کارشناسی ارشد:
کارشناسی:

آقای حجه الاسلام دکتر سید محمود محقق مطلق

03133372020-314


مرتبه علمی:مربي
دکتری:مدرسي الهيات و معارف اسلامي
کارشناسی ارشد:سطح 3 حوزه-فقه و اصول
کارشناسی:سطح 2 حوزه-فقه و اصول

آقای حسن مشکاتی

03133372020-222


مرتبه علمی:مربی
دانشجوی دكتري:علوم قرآن و حدیث
كارشناسي ارشد:علوم تربیتی تاریخ‌وفلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
کارشناسی :علوم تربيتي مديريت و برنامه ريزي آموزشي
رزومه

آقای سید مهدی مرتضوی

03133372020-112


مرتبه علمی: مربي
دانشجوی دكتري:كلام
کارشناسی ارشد:فلسفه و کلام اسلامی
کارشناسی :فقه و اصول

خانم دکتر سمیه موسوی

03133372020-116


مرتبه علمی: استاد یار
دکتری: :
کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
کارشناسی : مشاوره

خانم دکتر خیر النساء نادری

03133372020-127


مرتبه علمی: استاد یار
دكتري: روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی
کارشناسی : روانشناسی بالینی

رزومه

 

هیئت علمی افتخاری

آقای محسن سادات

03133372020-***


مرتبه علمی: استادیار
دکتری
کارشناسی
کارشناسی


آقای دکتر نصیر الدین جوادی

03133372020-***


مرتبه علمی: استادیار
دکتری
کارشناسی
کارشناسی


آقای دکتر مصطفی مرادی

03133372020-***


مرتبه علمی: استادیار
دکتری
کارشناسی
کارشناسی