آقای دکتر حمید احمدیان

03133372020-000


مرتبه علمی: دانشیار
دكتري: زبان و ادبیات عرب
كارشناسي ارشد:
کارشناسی :

آقای دکتر رضا اسماعیلی

03133372020-000


مرتبه علمی: استادیار
دكتري: جامعه شناسی
كارشناسي ارشد:
کارشناسی :

آقای دکتر نصیر الدین جوادی

03133372020-314


مرتبه علمی:مربي
دانشجوی دكتري :علوم قرآن و حديث
كارشناسي ارشد:علوم قرآن و حديث
کارشناسی : علوم قرآن و حديث


آقای دکتر محمدرضا حق شناس

03133372020-202


مرتبه علمی: مربي
دكتري فقه و حقوق جزا
کارشناسی ارشد علوم و حدیث گرایش کلام وعقاید
کارشناسی سطح 2 حوزه

رزومه

آقای سید عباس خلیقی پور

03133372020-312


مرتبه علمی:مربي
دانشجوی دكتري:مديريت آموزشي
ارشناسي ارشد:علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي
کارشناسی :علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

رزومه

آقای دکتر شهاب الدین ذوفقاری

03133372020-205


مرتبه علمی: استاديار
دكتري:فلسفه دين و كلام جديد
کارشناسی ارشد:فلسفه و كلام اسلامي
کارشناسی :مهندسی برق
رزومه

آقای دکتر سعید رجایی پور

03133372020-000


مرتبه علمی: دانشیار
دکتری: آموزش عالی
کارشناسی ارشد:
کارشناسی:


آقای دکتر نصراله شاملی

03133372020-000


مرتبه علمی: استاد
دکتری: -
کارشناسی ارشد:فلسفه علم
کارشناسی:کاربرد کامپيوتر


آقای دکتر علي عابدي

03133372020-109


مرتبه علمی: استاديار
دكتري:ادبيات فارسي
كارشناسي ارشد:ادبيات فارسي
کارشناسی :ادبيات فارسي


آقای مهندس فرشید زالی

03133372020-313


مرتبه علمی: مربی
كارشناسي ارشد: فلسفه علم
کارشناسی :


خانم دکتر مسعوده فاضل یگانه

03133372020-118


مرتبه علمی:مربي
دكتري: فلسفه وکلام اسلامی
كارشناسي ارشد:فلسفه و حکمت اسلامی
کارشناسی :تربيت معلم قرآن


آقای دکتر یوسف گرجی

03133372020-126


مرتبه علمی: استادیار
دكتري:روانشناسی
کارشناسی ارشد:
کارشناسی :

رزومه

آقای حسن مشکاتی

03133372020-222


مرتبه علمی:مربی
دانشجوی دكتري:علوم قرآن و حدیث
كارشناسي ارشد:علوم تربیتی تاریخ‌وفلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
کارشناسی :علوم تربيتي مديريت و برنامه ريزي آموزشي
رزومه

آقای حجه الاسلام دکتر سید محمود محقق مطلق

03133372020-490


مرتبه علمی:مربي
دانشجوی دکتری:مدرسي الهيات و معارف اسلامي
کارشناسی ارشد:سطح 3 حوزه-فقه و اصول
کارشناسی:سطح 2 حوزه-فقه و اصول

آقای سید مهدی مرتضوی

03133372020-***


مرتبه علمی: مربي
دانشجوی دكتري:كلام
کارشناسی ارشد:فلسفه و کلام اسلامی
کارشناسی :فقه و اصول

آقای دکتر محمد حسین مشرف جوادی

03133372020-***


مرتبه علمی: استاد یار
دانشجوی دكتري:
کارشناسی ارشد:
کارشناسی :

آقای دکتر سید کمال موسوی

03133372020-***


مرتبه علمی: دانشیار
دانشجوی دكتري: الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد:
کارشناسی :

آقای دکتر محمد مجید شیخ بهائی

03133372020-***


مرتبه علمی: استادیار
دكتري: علوم قرآن وحدیث
کارشناسی ارشد: علوم قرآن وحدیث
کارشناسی : علوم قرآن وحدیث

خانم دکتر خیر النساء نادری

03133372020-***


مرتبه علمی: استاد یار
دكتري: روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی
کارشناسی : روانشناسی بالینی

رزومه

خانم دکتر سمیه موسوی

03133372020-***


مرتبه علمی: دکتری
دکتری: :
کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
کارشناسی : مشاوره

خانم دکتر سمیه عمادی

03133372020-***


مرتبه علمی: دانشجوی دکتری
دانشجوی دكتري: علوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث
کارشناسی : علوم قرآن و حدیث

آقای دكتر محسن حاج کاظمیان

03133372020-***