مسابقه ماه رمضان 1400

اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید از کسانی یاد شده است که دیگران را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند هستند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹ سوره حشر گزینه شماره ۲ -آیه ۸۱ سوره طاها  گزینه شماره ۳ – آیه  ۱۴۹ سوره نساء
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و یکم ماه- کدام آیه از قرآن مجید در شان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده آنگاه که افطار خود را با وجود نیازمندی به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۸۵ سوره هود گزینه شماره ۲ -آیه  ۵۱ سوره دخان  گزینه شماره ۳ – آیه ایه ۸ سوره انسان
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و دوم ماه- بر اساس کدام آیه از قرآن مجید خداوند زمانی سرنوشت ملتی را به سوی بدی تغییر می‌دهد که آنان رفتار شایسته خود را به زشتی و گناه تغییر دهند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۷۰سوره احزاب گزینه شماره ۲ -آیه  ۳۲ سوره انعام  گزینه شماره ۳ – آیه ایه ۱۱ سوره رعد
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و سوم ماه- طبق کدام ایه از قرآن مجید وفای به عهد از نشانه‌های اهل ایمان است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۸ سوره مومنون  گزینه شماره ۲ -آیه ۴۴ یوره طاها  گزینه شماره ۳ – آیه ۵۹ سوره انعام
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و چهارم ماه- بر اساس کدام آیه از قرآن مجید خداوند متعال از انسان خواسته مانند موجودی رها بدون تکلیف و بی هدف نباشد ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۱۲ سوره اعراف گزینه شماره ۲ -آیه ۳۶ سوره قیامت  گزینه شماره ۳ – آیه ۸۰ سوره اسرا