مسابقه ماه رمضان 1400

فروردین ۲۹, ۱۴۰۰

سوال روز پنجم ماه-کدام آیه از قرآن مجید ناظر بر این است که در انفاق باید اولویت‌ها را در نظر گرفت و به کسانی انفاق کرد که بسیار نیازمند هستند ؟

گزینه  شماره یک- آیه ۱۳ سوره احقاف گزینه شماره دو- آیه ۵۸ سوره عنکبوت گزینه شماره سه- آیه ۲۷۳ سوره بقره
فروردین ۳۰, ۱۴۰۰

سوال روز ششم ماه-کدام آیه از قرآن مجید بر این مسئله دلالت دارد که خوشبختی و بدبختی مردم به دست خود آنها رقم می خورد ؟

گزینه  شماره یک- آیه ۱۱سوره رعد گزینه شماره دو- آیه ۱۰۳ سوره آل عمران گزینه شماره سه- آیه ۲۲ سوره لقمان
فروردین ۳۱, ۱۴۰۰

سوال روز هفتم ماه-کدام آیه از قرآن مجید نیکی با همسایه را در ردیف نیکی به پدر و مادر، یتیمان و مستمندان قرار داده است ؟

گزینه  شماره ۱- آیه ۹۶ سوره مومنون گزینه شماره ۲- آیه ۸۸ سوره کهف گزینه شماره ۳- آیه ۳۶ سوره نساء
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

سوال روز هشتم ماه-خداوند متعال در کدام آیه از قرآن مجید ، احترام به حقوق دیگران را یکی از اساسی ترین اهداف ادیان آسمانی به شمار آورده است ؟

گزینه  شماره ۱- آیه ۵۸ سوره مریم گزینه شماره ۲ – آیه ۲۵ سوره حدید  گزینه شماره ۳ – آیه هجدهم سوره فاطر 
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰

سوال روز نهم ماه- درکدام آیه از قرآن مجید توکل یکی از ویژگی‌های اهل ایمان است؟

گزینه  شماره ۱- آیه ۵۱ سوره توبه گزینه شماره ۲ – آیه ۱۰۹ سوره شعرا  گزینه شماره ۳ – آیه ۱۲سوره جاثیه