مدیر دفتر نظارت و ارزيابي

آقاي دكتر علی عابدي

03133372020-109


دفتر نظارت و ارزيابي آموزشي با هدف شناسايي نقاط قوت و ضعف آموزشي دانشگاه و در جهت كمك به سياست‌گذاري و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تشكيل مي‌شود. مدیراين دفتر، يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه بوده كه توسط معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي به رياست دانشگاه، معرفي و با حكم ایشان به مدت دو سال منصوب مي گردد.