مدیر دفتر نظارت و ارزيابي

آقاي دکتر مصطفی مرادی

03133372020-313


دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزشی دانشگاه و در جهت کمک به سیاست‌گذاری و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تشکیل می‌شود. مدیراین دفتر، یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوده که توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی به ریاست دانشگاه، معرفی و با حکم ایشان به مدت دو سال منصوب می گردد.