دی ۱۰, ۱۳۹۷

امام جمعه

چكيده: ماهيت شادي و عوامل ايجاد آن از مباحث مهم در روانشناسي شادي است. روانشناسان شادي را متشكل از دو مؤلفه‌ي احساسي و شناختي مي دانند. […]
دی ۲۵, ۱۳۹۷

پاکروان

فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

جيهاني