روزهای سختی بر پیکره ای از امت اسلام غزه مظلوم می گذرد. روزهایی که جز مرگ و آوارگی و جراحت نصیب کودکان ، زنان و سالمندان غزه نیست. روزهای درد و رنجی که ملتی باید در ماتم عزیزانش بنشیند.
در قاموس این پلشت ها و گندیده هایی که بدون بزرگ شدن از عصر حجر به روزگار تکنولوژی و دوران مدرن رسیده اند جز کشتار و وقاحت و سفاهت و بلاهت چیزی نیست. مرگا به این شجره ناپاک و درندگان سفاک.
برای ملت مطلوم فلسطین و ساکنان غزه مظلوم و محور مقاومت آرزوی فتح و ظفر می کنیم و استغاثه خود را برای نجات این مردم مظلوم به پیشگاه پروردگار جبار منتقم می بریم و هموار حامی این ستمدیدگان تاریخ بشریت هستیم که این سخن پیشوای عارفان است که ” کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا”

روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان