آیین دانش آموختگی بیش از یکصد نفر از دانشجویان دانشگاه معارف قرآن و عترت با حضور چشمگیر دانشجویان نیم سال آخر روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.
در این مراسم برنامه متنوعی اجرا گردید و ریاست دانشگاه آقای دکتر حاج کاظمیان و آقای دکتر ذوفقاری عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر رشته تفسیر و نهج البلاغه در خصوص اهداف دانشجویی و نگره آینده دانش آموختگان دانشگاه مطالبی را بیان داشتند.


در پایان به نفرات برتر رشته ها تندیس افتخار دانشجویی تقدیم گردید.

همچنین میثاق نامه دانش آموختگی دانش آموختگان به صورت جمعی قرائت گردید.


معاونت فرهنگی دانشگاه معارف قرآن و عترت