نشست مسئولین بنیاد شهید اصفهان با ریاست و مسئولین دانشگاه معارف قرآن و عترت، (ع)اصفهان👇

نشست مسئولین بنیاد شهید اصفهان با ریاست و مسئولین دانشگاه معارف قرآن و عترت، پیرامون تحصیل خانواده محترم شهدا و ایثارگران در دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان و ارتباط دانشگاه با امور شاهد و ایثارگر برای تعمیم فعالیت های فرهنگی بین دو مجموعه و همکاری های علمی و فرهنگی متقابل مورخ ۳شنبه ۲۹آذر ۱۴۰۱ برگزار گردید

اعضاء شرکت کننده نشست
از بنیاد شهید:
آقای دکتر احمدی، مدیر کل بنیاد
آقای دکتر شاه‌نوروزی، معاون فرهنگی بنیاد
آقای فقیه، رییس آموزش عالی بنیاد
آقای حبیب‌الهی، رئیس بنیاد منطقه ۱
آقای دکتر گرجی، معاون فرهنگی منطقه ۱
خانم نیک‌بخش، کارشناس آموزش عالی منطقه ۱

از دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان:
ریاست دانشگاه، آقای دکتر عابدی
آقای دروشی، معاون مالی
آقای طوسی زاده، معاون فرهنگی
آقای آزاد، مدیر مالی
آقای امانی، مدیر دانشجویی فرهنگی و روابط عمومی