نشست علمی با موضوع محبت اهل بيت در تركيه با سخنرانی خانم دكتر تركان الوان استاد دانشگاه فاتح سلطان محمد در روز سه شنبه 21 آبان ماه با حضور جمعی از استادان و دانشجويان دانشگاه برگزار گرديد.

خانم دكتر تركان الوان  با ارائه مصداق های مستند در حوزه هاي مذهبي، ادبی، عرفاني و فرهنگی به ريشه های تاريخی محبت اهل بيت در تركيه پرداختند. در اين نشست كه رئیس محترم دانشگاه نيز حضور داشتند  به سوالات مطرح شده توسط استادان محترم دانشگاه  پيرامون زمينه های تاريخي و تاثيرگذاری كشور ايران در اين خصوص  پاسخ داده شد.