مسابقه قرآنی ماه رمضان با شروع ماه مبارک در این مکان بارگزاری می گردد