مدير پژوهشي

خانم دكتر مسعوده فاضل یگانه

03133372020-118


  • شرح وظايف مدير پژوهشي به شرح ذيل به تصويب رسيد:
    1. همكاري در تدوين برنامه‌هاي جامع پژوهشي دانشگاه.
    2. تهيه، تدوين و پيشنهاد طرح‌ها و برنامه‌هاي پژوهشي مورد نياز دانشگاه.
    3. پيشنهاد راهكارها براي بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق و پژوهش در دانشگاه.
    4. ارائه راهكارها براي استفاده از ظرفيت‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي.
    5. نظارت بر اجراي درس كارگاه روش تحقيق و تنظيم پايان‌نامه و كارگاههاي مشابه.
    6. نظارت بر حسن اجراي امورات مسئول امور پايان‌نامه‌ها
    7. پشتيباني علمي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در جهت ارتقاء كيفي آنها.
    8. ايجاد دفتر پژوهش‌ دانشجويي اعم از دانشجويان و دانش‌آموختگان و نظارت بر فعاليت آن.
    9. نظارت و هدايت امور پژوهشي دانش‌آموختگان دانشگاه.
    10. انجام امورات محوله از سوي معاون پژوهشي.