فرم درخواست نظارت و ارزیابی

فرم درخواست از نظارت و ارزیابی

دانشجویان گرامی هر گونه انتقاد و شکایتی در خصوص مسائل آموزشی را از طریق فرم ذیل با مسئول نظارت و ارزیابی جناب آقای دکتر عابدی در جریان بگذارید