نظام‌وظیفه و بایگانی

کارشناس نظام‌ وظیفه و بایگانی

آقای محمد رضائی

03133372020-105


 

برخی از خدمات این بخش، عبارت است از: تکمیل پرونده دانشجویان، صدور معافیت تحصیلی برای برادران دانشجو و ترخیص دانشجویانی که در حال انجام خدمت سربازی در دانشگاه، پذیرفته می‌شوند.