عملیات عمرانی ایجاد سردر و نوسازی و زیبا سازی دیوارهای حیاط دانشگاه:
فاز اول(از شروع سال ۱۴۰۰):
۱. عملیات خاکبرداری و زیرسازی(شناژ) دیوار شمالی و غربی حیاط دانشگاه
۲. ایجاد دیوار غربی حیاط دانشگاه
۳. نماکاری دیوار غربی حیاط دانشگاه
فاز دوم(همزمان با ایام اعیاد سعید قربان و غدیر):
۱. عملیات گودبرداری و زیر سازی سَردر جدید و اتاق اطلاعات