شرکت در نظر سنجی فرهنگی وزارت علوم توسط دانشجویان جدید الورود

 با عنایت به ضرورت شناخت وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان توسط وزارت علوم، ازدانشجویان جدید الورود درخواست می گردد از طریق لینک ذیل http://smauni.ir/?page_id=1311  در این نظر سنجی شرکت نمائید