سوال روز یازدهم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید تقوا ملاک برتری انسان‌ها بر یکدیگر معرفی شده است ؟

گزینه شماره ۱- آیه بیست و سوم ابراهیم

گزینه شماره ۲ -آیه ۱۳ سوره حجرات

 گزینه شماره ۳ -آیه ۵۰ سوره حج