سوال روز چهارم ماه-کدام آیه از قرآن مجید بیانگر فقر و احتیاج ذاتی انسان نسبت به خدا است؟

گزینه شماره۱- آیه ۱۵ سوره فاطر

 گزینه شماره ۲ -آیه ۳۱ سوره یونس

  گزینه شماره ۳- آیه ۱۱ سوره حدید