سوال روز چهاردهم ماه- طبق کدام آیه از قرآن مجید انفاق کننده در صورتی از پاداش الهی برخوردار است که به دنبال انفاق خود منت نگذارد و آزار نرساند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۴۷ سوره یاسین

گزینه شماره ۲ -آیه ۲۶۲ سوره بقره

 گزینه شماره ۳ – آیه  ۲۴ سوره حاقه