سوال روز پانزدهم ماه- درکدام آیه از قرآن مجید از خیر خواهی و دلسوزی پیامبر اکرم(ص) یاد می کند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۳۹ سوره قاف

گزینه شماره ۲ -آیه ۲۷ سوره انفال

 گزینه شماره ۳ – آیه  ۳ سوره شعرا