سوال روز هفدهم ماه- خداوند متعال در کدام آیه از قرآن مجید بر اساس یک اصل اخلاقی می فرماید بدی را با خوبی پاسخ دهید ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۱۰ سوره حجرات

گزینه شماره ۲ -آیه ۹۶ سوره مومنون

 گزینه شماره ۳ – آیه  ۵۴ سوره قمر