سوال روز هجدهم ماه- خداوند متعال در کدام آیه از قرآن مجید تغییر درونی انسان ها را عامل اساسی برای هرگونه تغییر حتی تغییر در نزول برکات آسمان دانسته است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۳۱ سوره جاثیه

گزینه شماره ۲ -آیه ۲۱ سوره حجر

 گزینه شماره ۳ – آیه ۹۶ سوره اعراف