سوال روز نوزدهم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید خداوند متعال فرمان داده کینه و دشمنی با گروهی باعث نشود به عدالت رفتار نکنید ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۳۶ سوره زخرف

گزینه شماره ۲ -آیه ۸ سوره مائده

 گزینه شماره ۳ – آیه  ۱۹ سوره نور