سوال روز ششم ماه-کدام آیه از قرآن مجید بر این مسئله دلالت دارد که خوشبختی و بدبختی مردم به دست خود آنها رقم می خورد ؟

گزینه  شماره یک- آیه ۱۱سوره رعد

گزینه شماره دو- آیه ۱۰۳ سوره آل عمران

گزینه شماره سه- آیه ۲۲ سوره لقمان