سوال روز شازدهم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید به عدالت و نیکی و مهربانی متقابل بین خویشاوندان توصیه شده است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹۰ سوره نحل

گزینه شماره ۲ -آیه ۲۱ سوره یونس

 گزینه شماره ۳ – آیه ۵۳ سوره شورا