سوال روز سیزدهم ماه- خداوند متعال در کدام آیه از قرآن مجید عیب جویان را تهدید می کند ؟

گزینه شماره ۱- آیه ۱۲ سوره حجرات

گزینه شماره ۲ -آیه ۱ سوره همزه

 گزینه شماره ۳ – آیه ۴۵ سوره مرسلات