سوال روز سوم ماه-در کدام آیه از قرآن مجید خداوند بندگان خود را از ناامیدی نهی فرموده و بشارت داده که گناهان آنها را می بخشاید ؟

 گزینه یک – آیه ۳ سوره رعد

 گزینه دو – آیه ۷۲ سوره نمل

 گزینه سه – آیه ۱۹ سوره ابراهیم