سوال روز دوم ماه-در کدام یک از آیات قرآن مجید از فرزند به عنوان یکی از نعمت های خداوند یاد شده است؟

 گزینه یک – آیه ۳ سوره رعد

 گزینه دو – آیه ۷۲ سوره نمل

 گزینه سه – آیه ۱۹ سوره ابراهیم