سوال روز دوازدهم ماه- کدام آیه از قرآن مجید به فروتنی مهربانانه در برابر پدر و مادر توصیه کرده است ؟

گزینه شماره ۱- آیه ۶۴ سوره نور

گزینه شماره ۲ -آیه هشتم سوره عنکبوت

 گزینه شماره ۳ – آیه ۲۴ سوره اسراء