سوال روز بیستم و یکم ماه- کدام آیه از قرآن مجید در شان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده آنگاه که افطار خود را با وجود نیازمندی به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۸۵ سوره هود

گزینه شماره ۲ -آیه  ۵۱ سوره دخان

 گزینه شماره ۳ – آیه ایه ۸ سوره انسان