سوال روز بیستم و چهارم ماه- بر اساس کدام آیه از قرآن مجید خداوند متعال از انسان خواسته مانند موجودی رها بدون تکلیف و بی هدف نباشد ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۱۲ سوره اعراف

گزینه شماره ۲ -آیه ۳۶ سوره قیامت

 گزینه شماره ۳ – آیه ۸۰ سوره اسرا