سوال روز بیستم و هفتم ماه- براساس کدام آیه از قرآن مجید رمز محبوبیت داشتن ایمان به خدا و انجام دادن کارهای شایسته است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹۶ سوره مریم***

گزینه شماره ۲ -آیه ۱۰ سوره فرقان ***

 گزینه شماره ۳ – آیه ۳۸ سوره آل عمران