سوال روز بیستم و هشتم ماه- براساس کدام آیه از قرآن مجید آزمایش انسان برای شناخت نیکوکارترین فرد مطرح شده است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹۲ سوره پال عمران ***

گزینه شماره ۲ -آیه ۲ سوره ملک ***

 گزینه شماره ۳ – آیه ۱۷۷ سوره بقره