سوال روز بیستم و نهم ماه- براساس کدام آیه از قرآن مجید عاقبت نیک از آن کسانی است که اهل تقوا و پرهیزکاری هستند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۲۶ سوره سبا ***

گزینه شماره ۲ -آیه ۸۳ سوره قصص ***

 گزینه شماره ۳ – آیه ۲۴ سوره حاقه