سوال روز بیستم و ششم ماه- طبق کدام آیه از قرآن مجید بهترین آفریدگان خدا کسانی هستند که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۱۴ سوره صف ***

گزینه شماره ۲ -آیه ۲۵ سوره یونس***

 گزینه شماره ۳ – آیه ۷ سوره بینه