سوال روز بیستم و سوم ماه- طبق کدام ایه از قرآن مجید وفای به عهد از نشانه‌های اهل ایمان است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۸ سوره مومنون 

گزینه شماره ۲ -آیه ۴۴ یوره طاها

 گزینه شماره ۳ – آیه ۵۹ سوره انعام