سوال روز بیستم و دوم ماه- بر اساس کدام آیه از قرآن مجید خداوند زمانی سرنوشت ملتی را به سوی بدی تغییر می‌دهد که آنان رفتار شایسته خود را به زشتی و گناه تغییر دهند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۷۰سوره احزاب

گزینه شماره ۲ -آیه  ۳۲ سوره انعام

 گزینه شماره ۳ – آیه ایه ۱۱ سوره رعد