سوال روز بیستم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید از کسانی یاد شده است که دیگران را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند هستند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹ سوره حشر

گزینه شماره ۲ -آیه ۸۱ سوره طاها

 گزینه شماره ۳ – آیه  ۱۴۹ سوره نساء