سوال روز اول ماه- در کدام یک از آیات قران مجید افراد اشاره دارد که در خیرات از یکدیگر پیشی می‌گیرند؟

۱- آیات ۵۷ تا ۶۱ سوره مومنون 

۲-آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳ سوره بقره

۳- آیات ۳۶ تا ۳۸ سوره نور