بدینوسیله به اطلاع می رساند ساعت اداری دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۲ شهریور  ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ لغایت ۱۱ می باشد لذا بعد از این ساعت امکان پاسخ گویی وجود نخواهد داشت