• دفتر مشاوره و سلامت دانشجويي به منظور حمايت فكري دانشجويان براي رفع مشكلات آنان در زمينه‌هاي آموزشي ـ تحصيلي، فرهنگي، اعتقادي، سياسي و تربيتي زير نظر معاون دانشجويي‌فرهنگي با وظايف ذيل‌الذكر فعاليت مي‌نمايد:
  شرح وظايف:
  - هماهنگي كليه امور دفتر مشاوره دانشجويي با معاون دانشجويي و فرهنگي.
  - دريافت برنامه اساتيد مشاور و تدوين جدول برنامه مشاوران و اطلاع‌رساني به دانشجويان.
  - معرفي دفتر مشاوره و برنامه‌هاي آن به دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي.
  - ثبت نام دانشجويان متقاضي و نوبت‌دهي براي مشاوره.
  - تهيه و ارسال گزارش مشاوره اساتيد در هر نيمسال تحصيلي به معاون دانشجويي‌فرهنگي.
  - ارسال جدول ساعات مشاوره اساتيد جهت محاسبه حق‌الزحمه آنان در پايان هر نيمسال.
  - انتقال نظرات و پيشنهادات مراجعه‌كنندگان به معاونت و اقدام جهت رفع مشكلات و موانع موجود.
  - پيگيري و اقدام در جهت ايجاد امكانات و رفع كمبودهاي دفتر مشاوره.
  - حضور در جلسات مشورتي معاونت و اقدام و پيگيري مصوبات.
  - اقدام در جهت تبليغات محيطي در حيطة مشاوره دانشجويي.
  - ايجاد كتابخانه تخصصي دفتر مشاوره اعم از كتاب، cd ، بروشور و ...
  - برنامه‌ريزي جهت تدوين جزوات، بروشورها و ..

  * دانود آيين نامه دفتر مشاوره دانشجويي